UNO官方確認真正玩法!+4及+2功能牌不可堆疊使用

2019.05.07

成班朋友開Party都會玩遊戲,而老少咸宜的多人紙牌遊戲UNO,亦是不少人喜愛的選擇。繼早前UNO宣布功能牌可以作結後,震驚全球玩家後,最近又再次有確認真正玩法。原來Draw 4及Draw 2功能牌不可堆疊使用,消息一出不少玩家再次驚覺一直玩錯!

相信不少人都有玩過UNO,當中堆疊+4及+2功能牌的玩法,是不少UNO玩家一直沿用的玩法,亦是遊戲的樂趣之一,但官方就對這個玩法有新解說。

近日UNO官方於Twitter上發文確認,+4及+2功能牌堆疊使用,是不符合規則的玩法。當有玩家使用+4或+2功能牌時,下位玩家必需抽牌,而不是連續加乘讓一位玩家抽取全部數量的牌。

如今消息一出,玩家們才發現自己一直玩錯,但亦有玩家表示不會理會正確玩法。

 

來源:Twitter@UNO、FB@UNO

官方親證UNO可用功能牌結束遊戲 顛覆一貫玩法 玩家:自訂規則更多樂趣

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

【送PHYSIOGEL全新男士護膚系列】

↓ 為男士們全天候水分修復💧↓

↓ 為男士們全天候水分修復💧↓

↓【限時搶⚡】味道研究所拿坡里薄餅味Shake Shake粉🍕↓

↓ 想幾時食到薄餅味,拎起一Shake,即時食到!↓

↓ 想幾時食到薄餅味,拎起一Shake,即時食到!↓